Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden | Avaa haku | Ohje

Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden
Pöytäkirja 01.02.2017 klo 16:30 - 18:15 / Ei tarkastettu


 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  2 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
  3 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
  4 Kunnanhallitus -vastuualueen arviointi sekä kunnan hallinto- ja talouskatsaus / Utvärdering av kommunstyrelse -ansvarsområdet samt kommunens förvaltings- och ekonomiöversikt
  5Tarkastuslautakunnan toimintakertomus 2016 / Revisionsnämndens verksamhetsberättelse 2016
  6 Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät / Uppgifter i samband med anmälningar om bindningar
  7Hallintosäännön tarkastuslautakunnan tehtäviä koskevat määräykset / Bestämmelser i förvaltningsstadgan som berör revisionsnämndens uppgifter
  8 Sipoon kunnan vuoden 2015 toteutumatta jääneiden tavoitteiden läpikäynti / Genomgång av målsättningar år 2015 som inte förverkligats i Sibbo kommun
  9 Muut asiat: Kysymyksiä johtavalle lääkärille. Ensi kokouksen kutsu / Övriga ärenden: Frågor till ledande läkaren. Inbjudan till nästa möte.
  10 Seuraava kokous / Följande möte
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Karhinen Linda puheenjohtaja/ordförande
  Lepistö Vesa jäsen/medlem
  Lindgren Hans-Peter jäsen/medlem
  Mäkelä-Bengs Päivi jäsen/medlem
  Koskinen Outi sihteeri/sekre. Tilintarkastaja
  Grannas Mikael kunnanjohtaja/kommundirektör
  Laitasalo Pekka  talous- ja hallintojohtaja/ekonomi- och förvaltni


©