Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen | Avaa haku | Ohje

Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen
Pöytäkirja 31.01.2017 klo 16:30 - 18:40 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  21 Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterare
  22 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan
  23E3 Eriksnäsintien asemakaava ja asemakaavan muutos / Detaljplan och detaljplaneändring för Eriksnäsvägen
  24Sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä - Sipoon Humus Oy / Avtal om inledande av detaljplanering - Sipoon Humus Oy
  25Hansaksen asemakaava-alueen tonttimyynti, tontit 2 ja 3 korttelissa 80/Sisco Vuokra-Asunnot Oy / Försäljning av tomter på Hansas detaljplaneområde, tomterna 2 och 3 i kvarter 80/Sisco Vuokra Asunnot Oy
  26Pähkinälehdon asemakaava-alueen tontinmyynti, kortteli 540, YIT Rakennus Oy / Tomtförsäljning på Hassellundens detaljplaneområde, kvarter 540, YIT Rakennus Oy
  27Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Pähkinälehdon asemakaava-alueelta / As Oy Sipoon Pähkinärinne / Arrende av fast egendom i Hassellundens detaljplanområde / As Oy Sipoon Pähkinärinne
  28 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueella, K1528 T3, 753-412-3-31 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde , K1528 T3, 753-412-3-31
  29 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueella, K1530 T1, 753-412-3-56 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1530 T1, 753-412-3-56
  30 Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueella, K1530 T4, 753-412-3-53 / Utarrendering av fast egendom på Hergårdsbrinkens detaljplaneområde, K1530 T4, 753-412-3-53
  31Kuntavaalit 2017/Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen / Kommunalvalet 2017/Tillsättande av valnämnder och valbestyrelse
  32Avustuksen myöntäminen saaristoliikenteelle vuonna 2017 / Beviljande av bidrag för skärgårdstrafik år 2017
  33Valtuustoaloite Sipoon kunta vastaa Itämerihaasteeseen, RKP:n valtuustoryhmä / Motion om att anta Östersjöutmaningen, Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp
  34Valtuustoaloite säännöllisistä sisäilmakyselyistä kouluissa sekä sisäilmaprosessin kehittämisestä, Heikki Vestman / Motion om regelbundna enkätundersökningar gällande inomhusluften samt utvecklande prosessen för inomhusluften, Heikki Vestman
  35Valtuustoaloite aurinkoenergian keräämiseksi kunnan kiinteistöistä / Motion om uppsamling av solenergi i kommunens fastigheter
  36 Ilmoitusasiat / Delgivningar
  37 Valiokuntien, jaostojen ja viranhaltijoiden päätökset / Utskottens, sektionernas och tjänsteinnehavarnas beslut
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Oksanen Ari pj / ordf.
  Lindqvist Kaj I varapj / I viceprdf.
  Lindqvist Clara II varapj / II viceordf.
  Abrahamsson Anna jäsen/medlem
  Björkell Rolf jäsen/medlem
  Elfgren Thomas jäsen/medlem
  Grönqvist Kjell jäsen/medlem
  Hursti Jari jäsen/medlem
  Lindroos Kicka jäsen/medlem
  Manninen-Ollberg Marja jäsen/medlem
  Rope Maarit jäsen/medlem
  Grannas Mikael kunn.joht/kd
  Stenvall Peter pöytäk.pitäjä/protokol
  Laitasalo Pekka asiantuntija/sakkunnig
  Söyrilä Pekka asiantuntija/sakkunnig
  Myllyvirta Ilari asiantuntija/sakkunnig


©