DynastyDynasty - Kokousasiathttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/TELIMET.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 25.09.2017 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172230-2.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 25.09.2017 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172230-1.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 25.09.2017 / Nikkilän Sydämen laajentaminen vaihe 2, Yleissuunnitelmien hyväksyminen / Godkännande av allmänna planerna för Nickby Hjärtas utvidgning, fas 2Nikkilän Sydämen laajentaminen vaihe 2, Yleissuunnitelmien hyväksyminen / Godkännande av allmänna planerna för Nickby Hjärtas utvidgning, fas 2http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172230-4.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 25.09.2017 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172230-3.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 25.09.2017 / Teknisen valiokunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020, investointiosa / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 investeringsdelen för tekniska utskottetTeknisen valiokunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020, investointiosa / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 investeringsdelen för tekniska utskottethttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172230-5.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 25.09.2017 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172230-9.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 25.09.2017 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172230-8.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 25.09.2017 / Teknisen valiokunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020, käyttötalousosa / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 driftsekonomi för tekniska utskottetTeknisen valiokunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020, käyttötalousosa / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 driftsekonomi för tekniska utskottethttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172230-7.HTMTekninen valiokunta/Tekniska utskottet 25.09.2017 / Eriksnäsintien kevytliikenneväylän rakentaminen, urakoitsijan valinta / Byggandet av en led för gång- och cykeltrafik vid Eriksnäsvägen, val av entreprenörEriksnäsintien kevytliikenneväylän rakentaminen, urakoitsijan valinta / Byggandet av en led för gång- och cykeltrafik vid Eriksnäsvägen, val av entreprenörhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172230-6.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / 25.09.2017 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172229-7.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / 25.09.2017 / Ilmoitusasiat / DelgivningarIlmoitusasiat / Delgivningarhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172229-6.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / 25.09.2017 / Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän talousarvio v.2018 ja investointiohjelma 2018 - 2020, Lausunto / Samkommunen Tusbynejdens vattenverks budget år 2018 och investeringsprogram 2018 - 2020, UtlåtandeTuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän talousarvio v.2018 ja investointiohjelma 2018 - 2020, Lausunto / Samkommunen Tusbynejdens vattenverks budget år 2018 och investeringsprogram 2018 - 2020, Utlåtandehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172229-5.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / 25.09.2017 / Sipoon Veden talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020 / Sibbo Vattens budget 2018 och ekonomiplanen för åren 2019 - 2020Sipoon Veden talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020 / Sibbo Vattens budget 2018 och ekonomiplanen för åren 2019 - 2020http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172229-4.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / 25.09.2017 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172229-3.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / 25.09.2017 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172229-2.HTMSipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta / 25.09.2017 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172229-1.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 25.09.2017 / Aloite osallistumisesta 'Luontolahjani 100-vuotiaalle' -luonnonsuojelukampanjaan/Marketta Mattila y.m. / Motion om att delta i naturskyddskampanjen 'Min gåva till hundraåringen'/Marketta Mattila m.fl.Aloite osallistumisesta 'Luontolahjani 100-vuotiaalle' -luonnonsuojelukampanjaan/Marketta Mattila y.m. / Motion om att delta i naturskyddskampanjen 'Min gåva till hundraåringen'/Marketta Mattila m.fl.http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172226-5.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 25.09.2017 / Viranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelserViranhaltijapäätökset, kiinteistönluovutukset / Tjänstemannabeslut, fastighetsöverlåtelserhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172226-9.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 25.09.2017 / Maankäyttöjaoston kokoukset syksyllä 2017 / Markanvändningssektionens möten hösten 2017Maankäyttöjaoston kokoukset syksyllä 2017 / Markanvändningssektionens möten hösten 2017http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172226-8.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 25.09.2017 / Muut asiat / Övriga ärendenMuut asiat / Övriga ärendenhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172226-10.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 25.09.2017 / Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueella, K1531 T2, 753-412-3-51 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1531 T2, 753-412-3-51Kiinteän omaisuuden vuokraaminen Kartanonrinteen asemakaava-alueella, K1531 T2, 753-412-3-51 / Utarrendering av fast egendom på Herrgårdsbrinkens detaljplaneområde, K1531 T2, 753-412-3-51http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172226-7.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 25.09.2017 / Kiinteän omaisuuden ostaminen/Helsingfors sinnessjukhus 753-423-13-1 / Inköp av fast egendom/Helsingfors sinnessjukhus 753-423-13-1Kiinteän omaisuuden ostaminen/Helsingfors sinnessjukhus 753-423-13-1 / Inköp av fast egendom/Helsingfors sinnessjukhus 753-423-13-1http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172226-6.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 25.09.2017 / NG11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava / NG11 Detaljplan för Bybergsvägens egnahemstomterNG11 Kylävuorentien omakotitonttien asemakaava / NG11 Detaljplan för Bybergsvägens egnahemstomterhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172226-4.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 25.09.2017 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172226-3.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 25.09.2017 / Pöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarePöytäkirjantarkastajien valinta / Val av protokolljusterarehttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172226-2.HTMMaankäyttöjaosto/ Markanvä 25.09.2017 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhetKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Sammanträdets laglighet och beslutförhethttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172226-1.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 25.09.2017 / Elinkeinojaoston yritysjäsenten valinta / Val av medlemmar till näringssektionen Elinkeinojaoston yritysjäsenten valinta / Val av medlemmar till näringssektionen http://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172232-6.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 25.09.2017 / Sipoon yritys- tai elinkeinostrategian ja -ohjelman valmistelutyön aloittaminen / Inledande av beredningsarbetet för en företags- eller näringsstrategi eller -program för SibboSipoon yritys- tai elinkeinostrategian ja -ohjelman valmistelutyön aloittaminen / Inledande av beredningsarbetet för en företags- eller näringsstrategi eller -program för Sibbohttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172232-5.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 25.09.2017 / Sipoonkorven markkinointi sipoolaisen matkailun brändihankkeena / Marknadsföringen av Sibbo storskog som ett varumärkesprojekt för turismen i SibboSipoonkorven markkinointi sipoolaisen matkailun brändihankkeena / Marknadsföringen av Sibbo storskog som ett varumärkesprojekt för turismen i Sibbohttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172232-4.HTMElinkeinojaosto/Näringssektionen 25.09.2017 / Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanEsityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistanhttp://sipoo1.tjhosting.com:80/kokous/20172232-3.HTM